Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Tuotteet ja hinnat

Tuoteryhmä

Hae hakusanalla

Liittymät
Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon kustannuksia liittämiskohtaan saakka ja liittäminen jakeluverkkoon. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. Liittymismaksuun ei sisälly mittalaitemaksuja eikä mittarinasennusmaksua. Vyöhykkeiden 1 ja 2 liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia.

Vyöhyke 1

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueilla sekä lisäksi olemassa olevan jakeluverkon lähialueilla silloin, kun käyttöpaikka sijaitsee enintään 200 metrin päässä muuntamosta.

Vyöhyke 2

Olemassa olevan jakeluverkon lähialueet silloin kun liittymispiste sijaitsee 201-400 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeen 2 hinnoittelua sovelletaan vain pääsulakekokoihin 25 A ja 35 A.

Vyöhyke 2A

Olemassa olevan jakeluverkon lähialueet silloin, kun liittymispiste sijaitsee 401-600 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeen 2A hinnoittelua sovelletaan vain pääsulakekokoihin 25 A ja 25 A.

Vyöhyke 3

Muut kuin vyöhykkeiden 1 tai 2 piiriin kuuluvat liittymät. Liittymismaksu perustuu rakentamiskustannuksiin, kuitenkin vähintään vyöhykkeen 2A liittymismaksu. Liittymismaksut ovat palautuskelpoisia 3x25 A liittymissä 1 950,00 € saakka, yli menevä osuus ei ole palautuskelpoista ja siitä peritään voimassa oleva arvonlisävero 24 %. Suuremmissa liittymissä palautus-kelpoisuuden raja määritellään tapauskohtaisesti. Kohteissa, joissa liittymismaksu on poikkeuksellisen korkea, liittymissopimukseen voidaan kirjata ns. jälkiliittyjälauseke.
Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.


Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvän 5 vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeamis- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet. Liittymismaksut määritellään erikseen kullekin alueelle jakamalla liittymien rakentamisesta ja tarvittavasta jakeluverkon vahvistamisesta aiheutuvat rakennuskustannukset potentiaalisten liittyjien kesken. Rakennuskustannukset lasketaan sovellettavan yksikköhintaluettelon perusteella. Myöhemmin rakennettavien liittymien liittymismaksuja voidaan tarkistaa rakennuskustannus-indeksin muutosta vastaavasti. Liittymismaksu on aina vähintään hintavyöhykettä 1 vastaavan liittymismaksun suuruinen. Liittymismaksut ovat palautuskelpoisia hintavyöhykkeen 1 mukaisen perusliittymismaksun osalta, yli menevä osuus ei ole palautuskelpoista ja siitä peritään voimassa oleva arvonlisävero 24 %. Aluehinnoittelusta siirrytään vyöhykehinnoitteluun, kun liittyjien määrä vastaa hinnoittelussa käytettyä potentiaalisten liittyjien määrää.


Liittymän koon muuttaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua
tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy rakennuskustannusten perusteella. Lisäliittymismaksu on kuitenkin vähintään samansuuruinen kuin lisäliittymismaksu vastaavasta liittymäkoon muutoksesta hintavyöhykkeellä 1. Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

Liittymissopimuksen päättyminen

Liittymissopimuksen päättyessä pienjänniteliittymän liittymismaksusta palautetaan palautuskelpoinen osa liittyjälle. Palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymän purkamista. Palautuksesta vähennetään liittymän purkukustannukset ja verkkoyhtiön erääntyneet saatavat.


Keskijänniteliittymät (20 kV)

Perusmaksu 9000,00 €
Kapasiteettivarausmaksu 40,00 €/kVA

Mikäli liittymästä verkkoyhtiölle aiheutuvat rakentamiskustannukset ovat suuremmat kuin perusliittymismaksu, peritään tapauskohtaisena liittymismaksuna todelliset rakentamiskustannukset.

Kapasiteettivarausmaksu määräytyy liittymän päämuuntajan nimellistehon mukaan. Jos muuntajakokoa myöhemmin suurennetaan, kapasiteettivarausmaksua peritään vastaavasti lisää. Jos muuntajakokoa pienennetään, maksua ei palauteta.

Verkkoyhtiö kustantaa liittymiskaapelin liittämistä varten tarvittavat laitteet liittyjän tontin rajalle. Liittymiskaapelin hankinta, asennus ja päättäminen kuuluvat liittyjälle. Verkkoyhtiö kytkee liittymiskaapelin verkostoonsa paikassa, joka on samalla liittymisehtojen määrittelemä liittämiskohta.

Keskijänniteliittymien liittymismaksuihin (perus- ja tapauskohtainen) lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Keskijänniteliittymien liittymismaksuja ei palauteta.

Tuotannon liittäminen

Sähköverkkoon liitettävän tuotannon liittymismaksu on sama kuin liittymisteholtaan samansuuruisen kulutuksen liittymismaksu. Pienimuotoisen tuotannon liittymismaksu ei kuitenkaan sisällä sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia (kapasiteettivarausmaksu on nolla). Pienimuotoisella tuotannolla tarkoitetaan enintään kahden megavolttiampeerin sähköntuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta.Tuote

Hinta

Liittymähinnasto 30.10.2014

Hinnasto jakeluverkon rakentamiskustannuksista ja liittymiskaapeleista

Liittymismaksu ei sisällä

Liittymissopimus

Liittymän irtisanominen

Liittymän muuttaminen 230 V valovirrasta 400 V voimavirtaan

Liittymän pienentäminen

Liittymän siirtäminen

Liittymän suurentaminen

Maankäyttö ja rakentaminen

Tilapäinen liittymä Kemijärvi

-29.5 C

Savukoski

-27.1 C

Pelkosenniemi

-30.0 C

Salla

-30.1 CMerkittäviä investointeja jakeluverkkoon

E-laskulla maksat kätevästi verkossa

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi